Keresés

Garanciális feltételek

Jótállási idők az egyes termékcsoportok tekintetében

A forgalmazó Vaillant Saunier Duval Kft. valamennyi Vaillant termékre a beüzemeléstől számított 24 hónapra, de legfeljebb a vásárlástól számított

30 hónapra vállal teljes körű jótállást.

Általános jótállási feltételek

 • A Forgalmazó által forgalmazott készülékekre a vásárlás napjától, illetve ha az üzembe helyezés a Forgalmazó, vagy szerződött szervizpartnere által a vásárlástól számítva 6 hónapon belül megtörténik, akkor az üzembe helyezés napjától számított 24 hónap jótállást vállal.
 • Jótállási időn belül végzett javítások díjmentesek megfelelő tárolás, és a rendeltetésszerű használat feltételeinek betartása mellett.
 • Forgalmazó csak akkor vállal jótállást az általa forgalomba hozott termékre, ha a terméket a rendeltetése szerint, a készülékhez rendelt kezelési és karbantartási útmutató szerint működtették, illetve a jótálláshoz szükséges dokumentumok (érvényesített jótállási jegy, üzembe helyezési munkalap, vásárlási számla) rendelkezésre állnak.
 • A jótállási jegy szabálytalan kiállítása, vagy a Fogyasztó részére történő átadásának elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényesíthetőségét, a jótállás érvényesítéséhez azonban rendelkezni kell legalább a vásárlást igazoló számlával/nyugtával. Az elveszett jótállási jegyet csak külön eljárásban – az eladás napjának hiteles igazolása (számla) és a készülék adatainak (gyári szám, típus) megadása esetén – költségtérítéssel tudjuk pótolni.
 • A jótállási jegy fogyasztó érdekkörében felmerülő okból történő hiányos, nem pontos vagy félreérthető kitöltése, továbbá bármilyen szabálytalan javítás, törlés vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése a jótállás érvényesíthetőségét kizárhatja.

A jótállási jegy érvényesítésének kizáró feltételei

 • Az első üzembe helyezést, illetve a készülék áthelyezését követő utólagos üzembe helyezést nem a Vaillant Saunier Duval KFT., vagy szerződött szervizpartnere végezte. A szerződött szerviz partnerek listáját a Szervizes kereső oldunkon találja.
 • A készüléket nem a mellékelt használati és szerelési dokumentációban leírt követelmények, útmutatások szerint szerelték, illetve üzemeltették.
 • A készüléket technológiai berendezésként használták, túlterhelték, szakszerűtlenül kezelték, a rendeltetéstől eltérő célra használták.
 • Tervezési hiba, nem a műszaki specifikációknak megfelelően tervezték a fűtési rendszert.
 • A fűtési rendszer szilárd, és oldott szennyeződéseket tartalmaz, azokat nem távolították el hatékonyan az üzembe helyezés előtt (nem történt meg a rendszer oldószeres átmosása, és a szilárd szennyezőanyagok kiszűrése), valamint nem megfelelő a fűtővíz minősége(pH, keménység és vezetőképesség).
 • Szennyezett hálózati víz tisztítatlan használata.
 • Elfagyás okozta hiba.
 • Gázszennyeződés okozta hiba.
 • Égéstermék-elvezetés hibája .
 • Elektromos túlfeszültség okozta hiba, a megengedettől eltérő hálózati feszültség, villámcsapás.
 • A készüléken lévő gyártási jelölések, illetve fóliazár sérült.
 • Tömítések, O-gyűrűk, gumialkatrészek hőterhelésből adódó elöregedése.
 • Helytelen tárolás, illetve üzemeltetési hely (+5 °C-nál alacsonyabb hőmérséklet, maró párás vagy poros helyiség, tartósan 70%-nál magasabb relatív légnedvesség).
 • Vásárlás utáni szállítási sérülés, töréskár.
 • Elemi csapás okozta rongálódás, meghibásodás.

Fontos tudnivalók.

 • A termék meghibásodását a Fogyasztó köteles haladéktalanul a Szakszerviznek vagy az Forgalmazónak bejelenteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó a felelős.
 • A jótállási kötelezettség teljesítése azt a vállalkozást terheli, amelyet a fogyasztóval kötött szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez.
 • A készülék üzembe helyezésének, továbbá az évenkénti karbantartások költségei a Fogyasztót terhelik!
 • A jótállás ideje alatt történt javítás esetén ellenőrizze, hogy a jótállási szelvény pontosan lett-e kitöltve.
 • Az elvégzett munkát a szerelőnek igazolnia kell a helyszínen kiállított, és a Fogyasztó által aláírt munkalappal.
 • Az Ön jogállását ezen Jótállási jegy nyomdába kerülésének időpontjában a 151/2003. (IX.22.) Korm. Rendelet, az ügyintézés rendjét pedig a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet tartalmazza. Mivel ezen szabályok idővel változhatnak, kérjük, hogy minden esetben kísérje figyelemmel őket.
 • A vállalkozás a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 4.§-a szerint köteles – az ott meghatározott tartalommal – jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát haladéktalanul és igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére bocsátani. A vállalkozás, illetve a javítószolgálat (szerviz) a terméket a telepítés helyén javítja. Amennyiben szükséges az elszállítás, a termék javításra való átvételekor az NGM rendelet 6.§-a szerinti elismervény átadására köteles.
 • Fogyasztó a termék kijavítását, illetve – az alábbiakban megjelölt feltételek fennállása esetén – a termék kicserélését kérheti.
  • a vásárlás (üzembe helyezés) napjától számított 3 munkanapon belül a készülék meghibásodik;
  • a termék nem javítható;
  • a termék javítása a jogszabályban előírt határidőn belül nem készül el, vagy az a Fogyasztóra nézve aránytalan sérelemmel jár.
  • a csere jogosságáról az Forgalmazó dönt az aktuális jogszabályokat figyelembe véve.
 • A kötelező jótállás az Ön törvényből eredő jogait nem érinti, és nem korlátozza.
 • A kötelező jótállásunk csak a Magyarország területén vásárolt és üzemeltetett termékeinkre vonatkozik.
 • Feloldhatatlan vita esetén a Fogyasztó a Forgalmazó telephelye szerinti megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testülethez, illetve Bírósághoz fordulhat.

Jelen jótállási feltételek alá eső termékek gyártója

Vaillant GmbH, 42859 Remscheid (D); Berghauser Str. 40

www.vaillant.com; www.vaillant.de

Tel.: +49 (0) 21 91 / 18-0;

Fax: +49 (0) 21 91 / 18-28 10