Keresés

Adatvédelmi tájékoztató

Üdvözöljük!

Vállaltunk nagy súlyt fektet a személyes adatok védelmére, ez természetesen vonatkozik internetes oldalunkra is. Szeretnénk mindenkit számára egyszerűen és érthetően megismertetni az Vaillant Saunier Duval Kft. (a továbbiakban „Vaillant Saunier Duval Kft.”, vagy „Társaságunk”) adatkezelési és adatfeldolgozási folyamataival, melyeket az internetes oldalunkon alkalmazunk!

Szeretnénk arról is tájékoztatni, hogy milyen adatokat rögzítünk, és hogyan biztosítjuk az adatok védelmét. Fontos! A Vaillant Saunier Duval Kft. a tárolt adatokat harmadik személy számára csak a jelen tájékoztatóban leírt módon enged hozzáférést!

Amennyiben a vonatkozó jogszabályokban változások történnek, a fenntartjuk magunknak a jogot, hogy jelen adatvédelmi tájékoztatóban közölt információkat előzetes bejelentés nélkül is hozzáigazítsuk a jogszabályi változásokhoz.

Jogszabályi alapot az adatvédelemmel összefüggő szabályozások adnak, így különösen:

 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infó tv.)
 • 2001. évi CVII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker tv.)
 • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)
 • 2018. május 25-től: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete ("GDPR") 6, 13 és 14. cikkei

Az adatkezelő és adatkezelési alapelveink

Az Ön adatainak kezeléséért felelős adatkezelő a Vaillant Saunier Duval Kft. Társaságunk csak akkor gyűjt, kezel és használ fel személyes adatokat (beleértve IP-címeket is), amikor annak vagy megfelelő jogalapja van.

A Vaillant Saunier Duval Kft. szolgáltatásai során felmerült adatkezelések mindenkor az Önök önkéntes hozzájárulásán vagy egyéb jogszabályi felhatalmazáson alapulnak. A különböző adatkezelések jogalapja eltérhet. Általánosságban, a rögzített adatokat elsősorban vásárlóinkkal, partnereinkkel való kapcsolattartás, a velük kötött szerződések, vagy egyéb jogi – pl. jótállási, szavatossági, minőségbiztosítási – kötelezettségeink teljesítése, valamint reklám és marketing célokból használjuk fel. A Vaillant Saunier Duval Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja, egyúttal kijelenti, hogy a kezelt adatokat harmadik személynek megfelelő törvényi jogalap hiányában át nem adja, azokat nem értékesíti, továbbá megfelelő adatvédelmi szabályozással nem rendelkező harmadik országba nem továbbítja.

Személyes adatok kategóriái, gyűjtése, kezelése és felhasználása

Az alábbi adatkategóriák kezelésére kerül sor:

 • Kommunikációs adatok (pl. név, telefonszám, e-mail, lakcím, vagy kiszállási cím, IP-cím, kapcsolattartási preferenciák)
 • Szerződéses alapadatok (pl. szerződéses viszonyok, szerződéses vagy termék érdeklődési kör, ügyfél megrendelésének állapota, vásárlási előtörténet/viselkedés, lehetőségek, kedvencek)
 • Ügyfélelőzmények, szervizelési, jótállási és szavatossági előzmények, események, a Vaillant Saunier Duval Kft., vagy szervizpartnereink által felvett munkalapon rögzített adatok
 • Szerződés könyvelési és fizetési adatai
 • Tervezési és szabályozási adatok
 • Tranzakciós adatok
 • Partner alapadatai (pl. partner állapota, szervizpartner állapota, pontok, termékregisztrációk)
 • Panaszkezelési adatok

Személyes adatok és anonim adatok gyűjtése és feldolgozása a weboldalról

Amennyiben oldalunkat csak megtekinti, úgy kizárólag anonim adatokat rögzítünk. Tehát úgy tekintheti meg internetes oldalunkat, hogy személyét, személyes adatait nem kell felfednie előttünk. Csak internet-szolgáltatójának nevéről, valamint az oldal megtekintéséhez szükséges IP-címről, az internetes oldalról, ahonnan Ön meglátogat minket és azokról a weblapokról szerzünk tudomást, amelyeket megtekint nálunk. Ezeket az információkat statisztikai célból rögzítjük és értékeljük ki, annak érdekében, hogy árukínálatunkat ill. szolgáltatásainkat folyamatosan továbbfejleszthessük.

Ezen eljárás során Ön anonim marad, személye (személyes adatai) törvényes eszközökkel nem azonosíthatók. Adatrögzítésünk folyamata a következő: A felhasználó internetes oldalunkhoz történő valamennyi hozzáférése, azaz minden egyes jelen szerveren történő fájl-lehívás vagy fájl-lehívási kísérlet esetén az adott folyamathoz tartozó adatok egy protokollfájlban kerülnek eltárolásra (logfile). Ezek az adatok nem tartalmaznak személyes adatokat; tehát nem tudjuk azonosítani, hogy melyik felhasználó milyen adatokat hívott le. Kísérletet sem teszünk arra, hogy ezekhez az információkhoz hozzájussunk.

Egy adott lehívással kapcsolatban a következő adatok kerülnek eltárolásra:

 • a lehívott fájl neve;
 • a lehívás dátuma és időpontja;
 • a továbbított adatmennyiség;
 • jelentés azzal kapcsolatban, hogy a lehívás sikeres volt-e;
 • sikertelen lehívás esetén jelentés azzal kapcsolatban, hogy a lehívás miért nem vezetett eredményre; az Ön internet-szolgáltatójának neve (ez azt jelenti, hogy a mi logfájlunk csak azt tartalmazza, hogy a felhasználó pl. a t-online-tól tekintette meg ajánlatunkat, tehát az Ön személye, email címe ill. egyéb adata ismeretlen marad);
 • amennyiben a megfelelő működéshez szükséges, az Ön számítógépének operációs rendszerének fajtája és böngésző-szoftverének típusa, valamint
 • az internetes oldal adatai, ahonnan meglátogat minket.

A tudomásunkra jutott adatokat kizárólag statisztikai célból értékeljük ki; a kiértékelést rajtunk kívül megbízott szolgáltatónk is végzi. Ahogy fent már jeleztük, ezeket az adatokat arra használjuk fel, hogy internetes oldalunk tartalmát, tematikáját, ill. struktúráját még tovább tökéletesíthessük az Ön és más vásárlóink érdekében.

Minden olyan személyes adat, amelyhez internetes oldalunk Ön általi megtekintése során férünk hozzá, a személyes adatok védelmére vonatkozó, mindenkor hatályos rendelkezéseknek megfelelően, az Ön által igénybe vett szolgáltatások teljesítése céljából és kizárólag megkereséseinek feldolgozása érdekében, valamint reklámozási és kapcsolattartási célra kerül rögzítésre, kezelésre, feldolgozásra, továbbításra és felhasználásra. A hírlevelünkre való feliratkozással Ön hozzájárulását adja, hogy a megadott e-mail címén keresztül, reklám ajánlatainkkal, aktuális piaci információkkal felkeressük. A hozzájáruló nyilatkozatát bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja, amely esetben személyes adatait haladéktalanul töröljük és a továbbiakban hírlevelet nem küldünk. A visszavonó nyilatkozat megtételére lehetősége van postai úton, vagy az info@vaillant.hu email címre küldött elektronikus levélben.

Személyes adatok kezelése , célhoz kötöttség és irányelveink

A fentiek alapján személyes adatokat elsősorban akkor rögzítünk és kezelünk, ha Ön ezeket önkéntesen rendelkezésünkre bocsátja pl. regisztráció, hírlevél igénylése, szerződéses feltételek elfogadása, álláspályázat beküldése, termék, szolgáltatása megrendelése, vagy azokkal kapcsolatos bejelentés megtétele, munkalap aláírása keretében (és az adatkezeléshez a jelen tájékoztatás ismeretében önkéntesen, kifejezetten, vagy ráutaló magatartással hozzájárul.

Személyes adatainak kezelése az Ön hozzájárulásán túlmenően, vagy azzal párhuzamosan egyéb jogalapon is történhet az alábbiak szerint:

 • Termékeink, szolgáltatásaink nyújtása, nyomon követése, ügyfélelőzmények nyilvántartása, szállítási, beüzemelési, szervizelési, karbantartási stb. feladatok ellátásához szükséges személyes adatok kezelése. E körben előfordulhat, hogy az ügyféladatok felvételét szerződött szervizpartnereink végzik el, illetve az ügyféladatokat az igényelt szolgáltatás teljesítése érdekében velük megosztjuk (Jogalapok: az ügyfél és társaság, vagy viszonteladónk közötti szerződés teljesítése, illetve jogi kötelezettségeink teljesítése garanciális, jótállási, szavatossági és minőségbiztosítási területen, továbbá a zavartalan üzletmenethez fűződő jogos érdekünk körében);
 • Szolgáltatás-megszakadások/zavarok helyreállítása céljából és biztonsági okokból (Jogalapok: Társaságunk jogi kötelezettségeinek teljesítése az adatbiztonság körében és a szolgáltatás-megszakadások és zavarok megoldásához, valamint ajánlataink biztonságához fűződő jogos érdekünk körében);
 • Online ajánlatok nyújtása, promóció, piackutatás és elérési elemzés, illetve értékesítés növelés céljából a jogszabályok által megengedett körben, hozzájárulás alapján (Jogalapok: Hozzájárulás/ marketing tevékenységhez fűződő jogos érdekünk, amennyiben az az adatvédelmi törvényekkel és versenyjoggal összhangban történik);
 • Termékeinkkel, szerződött partnereinkkel vagy ügyfeleinkkel kapcsolatban elektronikus, telefonos vagy postai úton végzett felmérések, érintettek tájékoztatása szerződött partnereinkről (Jogalapok: A termékek / szolgáltatások fejlesztéséhez fűződő jogos érdek, továbbá jótállási, szavatossági és minőségbiztosítási kötelezettségek teljesítése);
 • Nyereményjátékok vagy promóciós kampányok lefolytatása a vonatkozó játékszabályzatokkal, vagy a promóciós kampányok feltételeivel összhangban (Jogalap: A szerződéses kötelezettségek teljesítése, marketing tevékenységhez fűződő jogos érdekünk);
 • Jogaink megvédése és érvényesítése (Jogalap: Jogaink megvédéséhez és érvényesítéséhez fűződő jogos érdekünk, illetve jogszabályi kötelezettség teljesítése);
 • Kapcsolattartás, információ nyújtása az érintett megkeresése alapján (Jogalap: Társaságunk ügyfélkapcsolatok fenntartásához fűződő jogos érdeke);

Kizárólag azokat az adatokat kérjük megadni, amelyek fenti céljaink és szolgáltatásaink magas színvonalú teljesítéséhez szükségesek. Ezzel kapcsolatban kötelezettséget vállalunk az alábbi adatvédelmi irányelvek maradéktalan betartására:

 • A személyes adatokat tisztességesen és törvényesen gyűjtjük és kezeljük. A személyes adatokat csak meghatározott, törvényes célokra gyűjtjük és a céltól eltérően azokat nem használjuk fel.
 • Az adatok tárolásának módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
 • Kizárólag az adatkezelés céljához elengedhetetlenül szükséges adatokat kezeljük.
 • Az általunk kezelt adatok a legjobb tudomásunk szerint pontosak, teljesek, és ha szükséges időszerűek. Az adatkezelés, ill. az adatok tárolása nem tart hosszabb ideig, mint ami a felhasználási cél megvalósulásához szükséges.
 • Az adatok kezelése során az érintett személyeknek a GDPR, az Infó tv. és az egyéb vonatkozó jogszabályokban foglalt jogait maradéktalanul biztosítjuk.
 • Megtesszük azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek a személyes adatok illetéktelen vagy jogszabályellenes használatának, illetve az adatvesztés, adatkárosodás vagy adat megsemmisülés megakadályozásához szükségesek.

Adattovábbítás más adatkezelőknek/feldolgozóknak

Az Ön személyes adatai elsősorban akkor kerülnek más adatkezelőknek, vagy adatfeldolgozónak továbbításra, amikor az egy szerződés teljesítéséhez szükséges, arra jogszabály kötelez minket, továbbá amennyiben Társaságunknak vagy a harmadik félnek jogos érdeke fűződik a továbbításhoz, vagy ha Ön hozzájárulását adta ahhoz.

Továbbá, Társaságunk külső szolgáltatókat bízhat meg olyan feladatokkal, mint értékesítési és marketing szolgáltatások, szerződéskezelés, szállítmányozás, fizetések kezelése, programozás, adat-hosztolás, rendszerüzemeltetés, vagy forróvonal (hotline) szolgáltatások. E szolgáltatók jellemzően adatfeldolgozónak minősülnek. Társaságunk a szolgáltatókat körültekintően választja ki, és rendszeresen ellenőrzi őket, különösen olyan szempontból, hogy gondosan kezeljék és védjék az általuk tárolt adatokat. Minden szolgáltató köteles az adatok bizalmas jellegét megőrizni és a törvényi rendelkezéseket betartani. A Vaillant vállalatcsoporthoz tartozó más vállalatok is lehetnek szolgáltatók.

Ön jogosult azon szolgáltatók listájáról felvilágosítást kapni, akik részére személyes adatok továbbításra kerülhetnek. E célból kérjük, használja az alábbi impresszumban foglalt kapcsolattartási lehetőségeket;

Továbbá ahogy fent említettük, hivatalos szervizpartnereink részére a márkacsaládunkhoz tartozó termékek beüzemelése és karbantartása miatt kerülhetnek átadásra személyes adatok. Ezek minden esetben az Önök által leadott megrendeléseken alapulnak. Szervizpartnereink listáját www.vaillant.hu oldal szakemberkereső felületén találja.

(https://www.vaillant.hu/fogyasztok/szolgaltatasok/szakember-kereso/).

Az Ön adatainak továbbítására, ill. feldolgozására csak abban az esetben kerül sor, ha az adatokat fogadó harmadik személy a hatályos adatvédelmi rendelkezések betartására velünk szemben is kötelezettséget vállalt. Személyes adatait harmadik személyek részére közvetlen üzletszerzés céljából nem továbbítjuk.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve a jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt. A Vaillant Duval Kft.a hatóságok részére – kizárólag akkor, ha a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak akkor és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az Ön által megadott adatok megismerésére cégünk és kapcsolt vállalkozásaink erre feljogosított munkavállalói és megbízott szolgáltatónk adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá. Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek nem adunk át. Ez nem vonatkozik a jogszabályban előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor.

Cookie (sütik) használata

Online szolgáltatásaival összefüggésben, a weboldalunk a lehető legjobb felhasználói élmény biztosításához, oldalaink használatának elemzéséhez, valamint online marketing tevékenységünk optimalizálásához cookie-kat használ. A sütik kis méretű szöveg fájlok, amelyek azon az eszközön kerülhetnek tárolásra, amelyről Ön Társaságunk online ajánlatait felkereste.

Amennyiben egyetért ezzel, weboldalunk felkeresésekor kattintson az "Elfogadás" gombra. A cookie-k használatát itt elutasíthatja, de böngészője beállításain keresztül is bármikor kezelheti és leállíthatja. A sütik elutasítása esetén a weboldalunk nem feltétlenül használható teljeskörűen.

Továbbá technikai szempontból szükséges sütik is alkalmazásra kerülhetnek, amelyek nélkül honlapunkon szereplő online ajánlatok technikai megvalósíthatósága nem biztosítható. például amelyek a videó vagy audio tartalom akadálymentes lejátszását teszik lehetővé. Az ilyen sütik törlésre kerülnek, amint Ön elhagyja a weboldalt.

A tárolás időtartama; megőrzési időszakok

Társaságunk általában addig tárolja az Ön adatait, amíg az online ajánlataink, valamint a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatások nyújtásához szükséges, vagy amíg jogos érdekünk fűződik az adatok tárolásához. Minden egyéb esetben töröljük személyes adatait azon adatok kivételével, amelyeket szerződéses, vagy jogszabályi kötelezettségeink teljesítéséhez (ideértve pl. szavatossági, jótállási határidőket), vagy jogaink érvényesítéséhez, megóvásához tárolnunk kell (pl. ilyen kötelezettség terhel minket az adózási és kereskedelmi jogszabályok értelmében előírt megőrzési időszakok tekintetében, hogy bizonyos ideig egyes dokumentumokat, így szerződéseket és számlákat megőrizzünk).

Társaságunk az Infó tv. rendelkezéseivel összhangban háromévente felülvizsgálja, hogy az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok kezelése az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges-e. Amennyiben felsorolt jogalapok és adatkezelési célok bizonyos személyes adatok további tárolását nem kívánják meg, szükség szerint törli azokat. Ezen felülvizsgálat körülményeit és eredményét Társaságunk dokumentálja és a dokumentációt a felülvizsgálat elvégzését követő tíz évig megőrzi.

Tájékoztatás a jogokról, illetve a jogorvoslati lehetőségekről Személyes adatai kezeléséről Ön bármikor tájékoztatást kérhet társaságunktól.

Társaságunk elérhetőségei az alábbi impresszumban kerültek feltüntetésre. Kérelmére további részletes tájékoztatást nyújtunk az általunk kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységünkről. Kérheti továbbá személyes adatainak helyesbítését, zárolását, illetve törlését is. Ezen kívül a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, továbbá bírósághoz fordulhat, ill. kártérítést, sérelemdíjat kérhet.

Cégünk köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az Ön erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás megtagadása esetén cégünk írásban közli Önnel, hogy a felvilágosítás megtagadására a törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén cégünk tájékoztatja Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Ha cégünk az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén cégünk tájékoztatja Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Impresszum

 • A honlap kiadója (fenntartója): Vaillant Saunier Duval Kft.
 • Székhely: 1097 Budapest, Gubacsi út 6/B, A épület
 • Postai levelezési cím: 1097 Budapest, Gubacsi út 6/B
 • Telefon: +36 1 464-7800
 • Internet: https://www.vaillant.hu
 • Elektronikus levelezési cím: info@vaillant.hu

A médiaigazgatásra vonatkozó szabály megsértése miatti eljárásra hatáskörrel rendelkező szabályozó vagy felügyeleti szervek:

 • Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, 1525 Budapest Pf. 75., Tel: +36 (1) 457 7100
 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1530 Budapest, Pf. 5., Tel: +36 (1) 391-1400
 • Felelős kiadó: Vaillant Saunier Duval Kft. ügyvezetése
 • Felelős szerkesztő: Vaillant Saunier Duval Kft. marketing vezetése

A honlapon megjelenített információkat a Vaillant Saunier Duval Kft. kizárólag tájékoztatás céljából teszi közzé.

A www.vaillant.hu weboldal Ön általi böngészése egyúttal az alábbi feltételek elfogadását jelenti:

 • a weboldal, ill. annak tartalma szerzői jogi védelem alá esik; a Vaillant logó, valamint a weboldalon jelölt egyes termékek védjegyoltalom alatt állnak, ezért védjegybitorlást követ el az, aki a védjegyeket a vonatkozó jogszabályokban foglalt rendelkezések megsértésével jogosulatlanul használja;
 • a Vaillant Saunier Duval Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldal tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni. A Vaillant Saunier Duval Kft. azonban beleegyezik abba, hogy Ön a weboldal tartalmát vagy kivonatait - a szabad felhasználás körében személyes használatra - számítógépén tárolja vagy kinyomtassa;
 • a Vaillant Saunier Duval Kft. fenntartja magának a jogot, hogy weboldal tartalmát bármikor módosítsa ill. elérhetőségét korlátozza vagy megszüntesse;
 • a Vaillant Saunier Duval Kft. nem vállal felelősséget azért, hogy a weboldalhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz; a weboldal, ill. az ott elérhető információk hozzáféréséből, ill. azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a weboldal esetleges üzemzavarból vagy félreérhetőségből eredő károkért - ha jogszabály a kárfelelősség kizárását ill. korlátozását nem tiltja – a Vaillant Saunier Duval Kft. szintén nem vállal felelősséget. Mindez vonatkozik a weboldalak pontosságára, megbízhatóságára, aktualitására ill. tartalmára is.