Keresés

Adatvédelmi tájékoztató

Üdvözöljük!

Vállaltunk nagy súlyt fektet a személyes adatok védelmére, ez természetesen vonatkozik internetes oldalunkra is. Szeretnénk mindenkit számára egyszerűen és érthetően megismertetni az Vaillant Saunier Duval Kft. adatkezelési és adatfeldolgozási folyamataival, melyeket az internetes oldalunkon alkalmazunk!

Szeretnénk arról is tájékoztatni, hogy milyen adatokat rögzítünk, és hogyan biztosítjuk az adatok védelmét. Fontos! A Vaillant Saunier Duval Kft. a tárolt adatokat harmadik személy számára csak a jelen tájékoztatóban leírt módon enged hozzáférést!

Amennyiben a vonatkozó jogszabályokban változások történnek, a fenntartjuk magunknak a jogot hogy jelen adatvédelmi tájékoztatóban közölt információkat előzetes bejelentés nélkül is hozzáigazítsuk a jogszabályi változásokhoz.

Jogszabályi alapot az adatvédelemmel összefüggő szabályozások adnak, így különösen:

 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 2001. évi CVII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker tv.)
 • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)
 • 2018. május 25-től: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete ("GDPR") 6, 13 és 14. cikkei

A weboldal üzemeltetésével kapcsolatban gyűjtött és tárolt személyes adatok kezelője a Vaillant Saunier Duval Kft.

A Vaillant Saunier Duval Kft. szolgáltatásai során felmerült adatkezelések mindenkor az Önök önkéntes hozzájárulásán alapulnak. A rögzített adatokat elsősorban vásárlóinkkal, partnereinkkel való kapcsolattartás, valamint reklám és marketing célokból használjuk fel. A Vaillant a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja, egyúttal kijelenti, hogy a kezelt adatokat harmadik személynek át nem adja, azokat nem értékesíti.

Anonim adatok gyűjtése és feldolgozása

Amennyiben oldalunkat csak megtekinti, úgy kizárólag anonim adatokat rögzítünk. Tehát úgy tekintheti meg internetes oldalunkat, hogy személyét, személyes adatait nem kell felfednie előttünk. Csak internet-szolgáltatójának nevéről valamint az oldal megtekintéséhez szükséges IP-címről, az internetes oldalról, ahonnan Ön meglátogat minket és azokról a weblapokról szerzünk tudomást, amelyeket megtekint nálunk. Ezeket az információkat statisztikai célból rögzítjük és értékeljük ki, annak érdekében, hogy árukínálatunkat ill. szolgáltatásainkat folyamatosan továbbfejleszthessük.

Ezen eljárás során Ön anonim marad, személye (személyes adatai) törvényes eszközökkel nem azonosíthatók. Adatrögzítésünk folyamata a következő: A felhasználó internetes oldalunkhoz történő valamennyi hozzáférése, azaz minden egyes jelen szerveren történő fájl-lehívás vagy fájl-lehívási kísérlet esetén az adott folyamathoz tartozó adatok egy protokollfájlban kerülnek eltárolásra (logfile). Ezek az adatok nem tartalmaznak személyes adatokat; tehát nem tudjuk azonosítani, hogy melyik felhasználó milyen adatokat hívott le. Kísérletet sem teszünk arra, hogy ezekhez az információkhoz hozzájussunk.

Egy adott lehívással kapcsolatban a következő adatok kerülnek eltárolásra:

 • a lehívott fájl neve;
 • a lehívás dátuma és időpontja;
 • a továbbított adatmennyiség;
 • jelentés azzal kapcsolatban, hogy a lehívás sikeres volt-e;
 • sikertelen lehívás esetén jelentés azzal kapcsolatban, hogy a lehívás miért nem vezetett eredményre;
 • az Ön internet-szolgáltatójának neve (ez azt jelenti, hogy a mi logfájlunk csak azt tartalmazza, hogy a felhasználó pl. a t-online-tól tekintette meg ajánlatunkat, tehát az Ön személye, email címe ill. egyéb adata ismeretlen marad);
 • amennyiben a megfelelő működéshez szükséges, az Ön számítógépének operációs rendszerének fajtája és böngésző-szoftverének típusa, valamint
 • az internetes oldal adatai, ahonnan meglátogat minket.

A tudomásunkra jutott adatokat kizárólag statisztikai célból értékeljük ki; a kiértékelést rajtunk kívül megbízott szolgáltatónk is végzi. Ahogy fent már jeleztük, ezeket az adatokat arra használjuk fel, hogy internetes oldalunk tartalmát, tematikáját, ill. struktúráját még tovább tökéletesíthessük az Ön és más vásárlóink érdekében.

Személyes adatok felhasználása és továbbítása, célhoz kötöttség

Személyes adatokat akkor rögzítünk, ha Ön ezeket önkéntesen pl. regisztráció keretében (pl. hírlevél) vagy online álláspályázat során rendelkezésünkre bocsátja és az adatkezeléshez a jelen tájékoztatás ismeretében önkéntesen hozzájárul. Személyes adatait kizárólag az Ön által adott adatkezelési hozzájárulásnak megfelelően, annak keretei között használjuk fel.

Minden olyan személyes adat, amelyhez internetes oldalunk Ön általi megtekintése során férünk hozzá, a személyes adatok védelmére vonatkozó, mindenkor hatályos rendelkezéseknek megfelelően, az Ön által igénybe vett szolgáltatások teljesítése céljából és kizárólag megkereséseinek feldolgozása érdekében, valamint reklámozási és kapcsolattartási célra kerül rögzítésre, kezelésre, feldolgozásra, továbbításra és felhasználásra. A hírlevelünkre való feliratkozással Ön hozzájárulását adja, hogy a megadott e-mail címén keresztül, reklám ajánlatainkkal, aktuális piaci információkkal felkeressük. A hozzájáruló nyilatkozatát bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja, amely esetben személyes adatait haladéktalanul töröljük és a továbbiakban hírlevelet nem küldünk. A visszavonó nyilatkozat megtételére lehetősége van postai úton, vagy az info@vaillant.hu email címre küldött elektronikus levélben.

Kizárólag azokat az adatokat kérjük megadni, amelyek ezen szolgáltatások teljesítéséhez szükségesek. Ezzel kapcsolatban kötelezettséget vállalunk az alábbi adatvédelmi irányelvek maradéktalan betartására:

 • A személyes adatokat tisztességesen és törvényesen gyűjtjük és kezeljük.
 • A személyes adatokat csak meghatározott, törvényes célokra gyűjtjük és a céltól eltérően azokat nem használjuk fel.
 • Az adatok tárolásának módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
 • Kizárólag az adatkezelés céljához elengedhetetlenül szükséges adatokat kezeljük.
 • Az általunk kezelt adatok pontosak, teljesek, és ha szükséges időszerűek.
 • Az adatkezelés, ill. az adatok tárolása nem tart hosszabb ideig, mint ami a felhasználási cél megvalósulásához szükséges.
 • Az adatok kezelése során az érintett személyeknek az Adatvédelmi Törvényben és az egyéb vonatkozó jogszabályokban foglalt jogait maradéktalanul biztosítjuk.
 • Megtesszük azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek a személyes adatok illetéktelen vagy jogszabályellenes használatának, illetve az adatvesztés, adatkárosodás vagy adat megsemmisülés megakadályozásához szükségesek.

Az adatkezelési hozzájárulás megadásával Ön hozzájárul ahhoz is, hogy az adatok a megbízott szolgáltatónk részére külföldre kerüljenek adatkezelés ill. adatfeldolgozás céljából továbbításra. A megbízott szolgáltatónk szerződéses kötelezettséget vállalt a jelen "Adatvédelmi tájékoztató" szerinti adatkezelésre, adatfeldolgozásra.

Az Ön adatainak tanácsadási, reklám és piackutatási célból történő kezelésére, továbbítására, ill. feldolgozására csak abban az esetben kerül sor, ha ehhez Ön kifejezetten hozzájárul és ha az adatokat fogadó harmadik személy a hatályos adatvédelmi rendelkezések betartására velünk szemben is kötelezettséget vállalt. Személyes adatait harmadik személyek részére közvetlen üzletszerzés céljából nem továbbítjuk.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve a jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt. A Vaillant a hatóságok részére – kizárólag akkor, ha a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak akkor és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az Ön által megadott adatok megismerésére cégünk és kapcsolt vállalkozásaink erre feljogosított munkavállalói és megbízott szolgáltatónk adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá. Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek nem adunk át. Ez nem vonatkozik a jogszabályban előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor.

Tájékoztatás a jogokról, illetve a jogorvoslati lehetőségekről

Személyes adatai kezeléséről Ön bármikor tájékoztatást kérhet társaságunktól. Társaságunk elérhetőségei az alábbi impresszumban kerültek feltüntetésre. Kérelmére további részletes tájékoztatást nyújtunk az általunk kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységünkről. Kérheti továbbá személyes adatainak helyesbítését, zárolását, illetve törlését is. Ezen kívül a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, továbbá bírósághoz fordulhat, ill. kártérítést, sérelemdíjat kérhet.

Cégünk köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az Ön erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás megtagadása esetén cégünk írásban közli Önnel, hogy a felvilágosítás megtagadására a törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén cégünk tájékoztatja Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Ha cégünk az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén cégünk tájékoztatja Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Impresszum

 • A honlap kiadója (fenntartója): Vaillant Saunier Duval Kft.
 • Székhely: 1097 Budapest, Gubacsi út 6/B, A épület
 • Postai levelezési cím: 1097 Budapest, Gubacsi út 6/B
 • Telefon: +36 1 464-7800
 • Internet: https://www.vaillant.hu
 • Elektronikus levelezési cím: info@vaillant.hu

A médiaigazgatásra vonatkozó szabály megsértése miatti eljárásra hatáskörrel rendelkező szabályozó vagy felügyeleti szervek:

 • Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, 1525 Budapest Pf. 75., Tel: +36 (1) 457 7100
 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1530 Budapest, Pf. 5., Tel: +36 (1) 391-1400
 • Felelős kiadó: Vaillant Saunier Duval Kft. ügyvezetése
 • Felelős szerkesztő: Vaillant Saunier Duval Kft. marketing vezetése

A honlapon megjelenített információkat a Vaillant Saunier Duval Kft. kizárólag tájékoztatás céljából teszi közzé.

A www.vaillant.hu weboldal Ön általi böngészése egyúttal az alábbi feltételek elfogadását jelenti:

 • a weboldal, ill. annak tartalma szerzői jogi védelem alá esik;
 • a Vaillant logó, valamint a weboldalon jelölt egyes termékek védjegyoltalom alatt állnak, ezért védjegybitorlást követ el az, aki a védjegyeket a vonatkozó jogszabályokban foglalt rendelkezések megsértésével jogosulatlanul használja;
 • a Vaillant előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldal tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni. Az Vaillant azonban beleegyezik abba, hogy Ön a weboldal tartalmát vagy kivonatait - a szabad felhasználás körében személyes használatra - számítógépén tárolja vagy kinyomtassa;
 • a Vaillant fenntartja magának a jogot, hogy weboldal tartalmát bármikor módosítsa ill. elérhetőségét korlátozza vagy megszüntesse;
 • a Vaillant nem vállal felelősséget azért, hogy a weboldalhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz;
 • a weboldal, ill. az ott elérhető információk hozzáféréséből, ill. azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a weboldal esetleges üzemzavarból vagy félreérhetőségből eredő károkért - ha jogszabály a kárfelelősség kizárását ill. korlátozását nem tiltja – a Vaillant szintén nem vállal felelősséget. Mindez vonatkozik a weboldalak pontosságára, megbízhatóságára, aktualitására ill. tartalmára is.